Algemene voorwaardenArtikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:
Naam bedrijf: VUYKVERBOUW
Vestigingsplaats: Vlaardingen
KvK nr: 57956448
hierna te noemen opdrachtnemer.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
4. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
5. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.


Artikel 2. Offerte


1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is er geen termijn vermeld dan geldt een termijn van dertig dagen.
2. Offertes dienen na akkoord van de opdrachtgever retour gestuurd te worden aan de opdrachtnemer inclusief handtekening. Het retour sturen kan per post of via e-mail (scan van de offerte).


Artikel 3. Algemene Voorwaarden van contractpartijen en/of derden


1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.


Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer


1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.


Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever


1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) en eventueel anders op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 van artikel 5 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is de opdrachtgever aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.


Artikel 6. Extra onvoorziene kosten


1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake; van kosten die bij het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever altijd op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen


1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 8. Meerwerk


1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen inclusief de daarop toegepaste B.T.W. tarieven van het moment.


Artikel 9. Opschorting en intrekken


1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is de opdrachtnemer gerechtigd tot de totale vergoeding van de door hen geleden schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt - of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, te vergoeden.


Artikel 10. Klaagtermijn en garantie


1. Opdrachtnemer is verplicht kwalitatief werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden op de einddag van oplevering.
3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van: het niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
6. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
7. De opdrachtnemer houdt zich aan een garantietermijn dat met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid


Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.


Artikel 12. Betaling


1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of een van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.


Artikel 13. Ontbinding


Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
- in staat van faillissement geraakt
- surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
- bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud


Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.


Artikel 15. Beeldmateriaal


Opdrachtnemer behoudt zich het recht, foto's van werken te publiceren op de bedrijfswebsite/ social media kanalen tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.


Artikel 16. Social media


Opdrachtnemer wenst geen valse ongewenste uitspraken over het bedrijf/werknemers tegen te komen op social media. Indien dit wel het geval is, dient de opdrachtgever deze binnen 24uur na signaleren te verwijderen.